Privacy Statement

Privacystatement
Wij kunnen bij (het aanbieden van) onze producten en diensten persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Hierbij informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden u heeft tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons. Indien u vragen heeft over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die per post of e-mail aan ons stellen. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Naam:                         Vuurwerkexpert
Adres:                          Pioniersweg 60-62
Postcode:                     8251 KN
Plaats:                          Dronten
KvK-nummer:               39064175
Telefoonnummer:         0321-314474
E-mailadres:                 info@vuurwerkexpert.nl
Website:                       www.vuurwerkexpert.nl

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om bij het afhalen van uw bestelling te controleren of u de rechtmatige afhaler bent, te kunnen controleren of de betaling van uw bestelling op de juiste manier is verwerkt, enz. De volgende categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
 • Voor- en achternaam;
 • Adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan Vuurwerkexpert verstrekt. 
Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieën van) persoonsgegevens, omdat dit niet altijd nodig is. 

Wij verwerken persoonsgegevens voor het volgende:
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u: met uw persoonsgegevens kunnen wij contact met u opnemen, bestellingen te verwerken, uw betalingen afhandelen etc.;
 • Het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van het kunnen verwerken, samenstellen en meegeven van uw bestelling.
 • Het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen, lees hierover meer in ons cookiebeleid verderop in deze pagina;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie, producten en diensten op af stemmen.
Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wij kunnen u producten en diensten aanbieden, doordat wij deze kunnen financieren via advertenties en onze nieuwsbrief. Het verwerken van de betreffende persoonsgegevens biedt ons de mogelijkheid een beter inzicht krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en advertenties daarop aan te (laten) passen. 

Rechtsgronden voor de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. 

In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als u bij ons een product of dienst heeft afgenomen, wij u kunnen informeren over een vergelijkbaar product of dienst, zodat u op de hoogte bent van onze aanbiedingen. Indien u geen aanbiedingen van ons wilt ontvangen, kunt u dat altijd aan ons laten weten en zullen wij deze niet meer aan u toesturen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, doen wij dat op basis van uw verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling van u waarmee duidelijk wordt gemaakt dat u de verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt. 

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. De verzoeken met betrekking tot het intrekken van de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”. 

Kinderen onder de 16 jaar
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient u uw wettelijke vertegenwoordiger toestemming te laten geven. Door ons wordt namelijk een aantal producten en/of diensten aangeboden die ook gericht zijn op kinderen onder de 16 jaar. De wettelijke vertegenwoordigers van deze kinderen kunnen namens hun kinderen de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken en/of de rechten die hieronder staan opgenomen onder het kopje “Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens” uitoefenen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij kunnen in het kader van onze verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken. 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als die nodig zijn voor een specifieke opdracht, bijvoorbeeld om bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen. Zo delen wij uw persoonsgegevens aan onze Importeurs om een door u geplaatste bestelling samen te kunnen stellen. Voor servicedoeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze partners. Ook maken wij voor de opslag en administratie van onze data gebruik van software en opslagdiensten van derden.  Daarnaast maken wij gebruik van (externe) dienstverleners om internettools en webapplicaties te ontwerpen en onderhouden, voor marketingactiviteiten en communicatie met onze klanten en voor het plaatsen van advertenties op onze website, in apps, op social media. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor het doel waarvoor wij die gegevens verwerken en zo lang als dat nodig is op grond van wettelijke (bewaar-)verplichtingen. Hoe lang dat precies is, verschilt. 

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen. 

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”. 

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Cookiebeleid
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die worden geplaatst in/op (de browser van) uw computer, smartphone, tablet of andere gegevensdrager. Cookies kunnen uw gegevensdragers of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. De cookies worden door ons verzameld om een goed functionerende website te kunnen effectueren, omdat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen kunnen worden onthouden. Ook kunnen cookies zorgen voor het optimaliseren van de website omdat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. 

Afmelden voor de cookies is mogelijk door de instellingen van uw browser dusdanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie over cookies kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Bovendien kunnen wij gebruik maken van sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer uw browser wordt afgesloten. Permanente cookies blijven langer bewaard. Wij proberen ervoor te zorgen dat deze cookies maximaal 5 jaar na verzameling worden bewaard.

Welke cookies?
De cookies die door ons worden geplaatst, kunnen persoonsgegevens bevatten. Informatie die met behulp van cookies wordt verzameld door ons of derden, gebruiken wij voor verschillende toepassingen.
 • Functionele cookies worden gebruikt voor functionele doeleinden. Wij streven ernaar u een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website te bieden. Zonder gebruik te maken van deze cookies kan de website niet (goed) functioneren. Het gebruiken van deze cookies is voor ons dus noodzakelijk. Met deze cookies verwerken bij in beginsel geen persoonsgegevens, omdat wij er geen gegevens mee verzamelen waarmee wij u(w) (persoon) kunnen herleiden.
 • Analytische cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij om inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt. Met behulp van deze cookies kunnen wij onder meer signaleren welke onderdelen van onze website niet werken en wat de effectiviteit is van de advertenties op onze site. Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen zijn: de door u bezochte websites, doorstuur- of exitpagina’s, uw platformtype, uw datum- en tijdnotatie en de mails die u heeft geopend en naar aanleiding van welke mail u actie heeft ondernomen. Analytische cookies gebruiken wij ook voor onze online advertentiecampagnes, om inzicht te krijgen hoe u onze website gebruikt nadat een online advertentie word getoond, advertenties die getoond zijn op websites van derden meegerekend. Zie voor meer informatie over “Google Analytics" https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html
 • Tracking cookies worden gebruikt om u te herkennen op andere websites. Wij gebruiken hiervoor de diensten van partners. Hierdoor kunnen wij u, zowel op onze als op andere websites, voorzien van advertenties op maat. Dit wordt ook retargeting genoemd en is gebaseerd op uw surfgedrag.
Op onze website kunnen middels Google Analytics en Google Adwords cookies worden geplaatst door derden, de zogenaamde “third party cookies”, zoals adverteerders en andere tussenpartijen. Onder derden kunnen andere bedrijven waaronder adverteerders worden geschaard. 

Cookies verwijderen
Indien u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u het plaatsen van cookies blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (raadpleeg hiervoor, indien gewenst, de helpfunctie van uw browser). Houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet optimaal zal werken.

Disclaimer
De tekst op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, met behulp van onze leveranciers en diverse naslagwerken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend en Vuurwerkexpert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op welke wijze dan ook zou voortvloeien uit de op deze website gegeven informatie. Op de door ons vervaardigde teksten, foto's en afbeeldingen is het auteursrecht van toepassing. Zonder toestemming mogen deze niet door derden worden gebruikt. Merken die worden getoond op deze website hebben hun eigen eigendomsvoorwaarden. Gebruik van merken, logo's, teksten en afbeeldingen afkomstig van deze merken mogen alleen met toestemming van de rechtmatige eigenaar gebruikt worden.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy en/of Disclaimer van Vuurwerkexpert, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy en/of Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.